Българска асоциация по супервизия е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ЕИК: 204942635.

 

Управителен съвет

Цвятко Георгиев, председател

Аделина Тодоровска

Антоанета Матеева

Златко Теохаров

Иван К. Иванов

Петър Цикалов