Членството в Асоциацията е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

Член на Асоциацията може да бъде всяко лице, което споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява нейния Устав и плаща редовно членския си внос.

Членовете на Асоциацията са редовни и асоциирани.

  • Редовен член на Асоциацията може да бъде физическо лице, което е работило в областта на супервизията най-малко 3 години, считано от началото на обучението му в тази област, както и юридическо лице, което е упражнявало дейност, подобна на дейността на Асоциацията , през последните 3 години преди датата на подаване на молба за членство.

  • Асоцииран член на Асоциацията може да бъде всяко физическо лице, което има професионален интерес към супервизията, както и юридическо лице с дейност, подобна на дейността на Асоциацията, което не отговаря на изискванията за придобиване на членство като редовен член. Асоциираните членове на Асоциацията имат право на съвещателен глас.